ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

BOY Szállítási és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (székhely:2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 30. DC3. ép. , cégjegyzékszám szám: 13-09-115999, adószám:10427516-2-13 , e-mail: info@boykft.hu, Havasiné Dr. Dohány Ágnes ügyvezető) (továbbiakban BOY KFT.)   

mint adatkezelő, és adat feldolgozó fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 201/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR),  a  magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

 

Jelen  adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.

Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

A Tájékoztató  teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a BOY KFT. weboldalán, a teljes Adatvédelmi Szabályzat papír alapon, az adatkezelés tényleges helyszínén , (Szigetszentmiklós, Leshegy utca 30.  DC3. épület alatt).

 

 

 1. Kik az érintettek?

 

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, illetve a BOY KFT. szerződéses partnere megbízása alapján feldolgozza. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer

által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

 1. Milyen adatkezelési tevékenységeket végez a BOY KFT. mint adatkezelő, adatfeldolgozó és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 

 

Egyszeri információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett. Minden természetes személy, aki a BOY KFT. szerződéses partnerével lép kapcsolatba, és a partner megbízása alapján a BOY KFT. adatot dolgoz fel.

 1. Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
lakcím áru szállítás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma*  válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a BOY KFT.-től adott szolgáltatás  kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám  kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma* válaszadás
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás megnevezése* ajánlatadáshoz szükséges
lakcím/szállítási cím ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás darabszáma* ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő* ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Adatfeldolgozás célja, a BOY KFT. szerződéses partnerének megbízása alapján történő feladat végzés.

Adatfeldolgozás időtartama: a cél teljesítése, azaz a kiszállítás teljesítéséig.

 1. Panaszkezelés

 

 

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy a BOY KFT. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: BOY KFT. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

 1. Kik kezelik az adataimat?

 

Az adatokat a BOY KFT. adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 1. Továbbít adatot a BOY KFT. más részére?

 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően a BOY KFT. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztató I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot a BOY KFT. és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. A BOY KFT. adatfeldolgozói szerződéses alapon a BOY KFT. alvállalkozói, akik szállítási feladatot látnak el.

BOY KFT.  az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha a BOY KFT. az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.

BOY KFT. a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Tájékoztató I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. BOY KFT. hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben a BOY KFT.  által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy a BOY KFT. adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

 1. Milyen jogaim vannak?

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 1. Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

 

BOY KFT.  felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@boykft.hu  e-mail címre, vagy a BOY KFT. más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.  A BOY KFT. a nyilatkozatot a beérkezéstől számított

legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Adatvédelmi tisztviselő:  Szaniszló Zsolt
Telefon: +36303113286
E-mail: zsolt.szaniszló@ico.hu

 1. Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő (BOY KFT.) köteles bizonyítani.

 1. A BOY KFT. hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

 

BOY KFT. gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

BOY KFT. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a BOY KFT. az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

BOY KFT. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A BOY KFT. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 1. Egyéb információk

 

BOY KFT.  kijelenti, hogy:

a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetteti, a vonatkozó hatósági határozatok számai az BOY KFT. oldalon megtalálhatóak.

A Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2018. május 28.

Havasiné Dr. Dohány Ágnes

Ügyvezető

Ajánlatkérés

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését kérjük, vegye fel a kapcsolatot oldalunkon,
vagy az oldalunkon megadott telefonszámok egyikén

Copyright (c) 1990 - 2018 Boy Logisztika Kft. - Minden jog fenntartva!